Zasady i warunki sprzedaży sklepu internetowego cup4u.eu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu dostępnego w domenie www.cup4u.eu (zwanego dalej "C4U").
 2. Administratorem jest Labo Print S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szczawnickiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000387772, posiadająca NIP: 7792385780 oraz kapitał zakładowy w wysokości 3 516 000,00 zł.
 3. W celu korzystania z C4U, składania zamówień bądź korzystania z usług niezbędne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany w zamówieniu.

§ 2. Klienci i rejestracja

 1. Klientami C4U ( zwanymi dalej „Klientami”) mogą być osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których działa ich umocowany przedstawiciel.
 2. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności C4U, Klient powinien dokonać rejestracji, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w C4U, poprzez podanie swojego adresu e-mail i hasła.
 3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach C4U po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 4. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz gromadzące historie jego zakupów w ramach C4U. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych C4U. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 5. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwość korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować C4U, jeśli dane dostępowe do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 6. W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu C4U dopuszcza się podania danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów rekomendacyjnych) wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy, jeżeli uzyskał  od  osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w C4U, a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach C4U materiały bez zgody Administratora.
 8. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w C4U w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń C4U, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Administratora.
 9. Umowa pomiędzy Klientem a C4U zostaje zawarta na czas nieokreślony, z chwilą dokonania rejestracji. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie korzystając ze stosownego formularza elektronicznego dostępnego w C4U. Niezależnie od powyższego Klient, będący konsumentem, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach C4U, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

§ 3. Zakupy

 1. W celu dokonania zakupu Klient powinien być zalogowany w C4U.
 2. W ramach C4U publikowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”) i terminie ich dostępności do zakupu. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).
 3. Administrator zastrzega, że zdjęcia Produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera bądź innego urządzenia, z którego korzysta Klient podczas zakupów (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Produktu.
 4. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego koszyka. Umieszczenie Produktów w Koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Administrator zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 5. Część Produktów tworzonych jest na podstawie indywidualnie ustalonych przez Klienta parametrów, w szczególności z uwzględnieniem pliku graficznego przesłanego przez Klienta (zwany dalej: „Produktem Dedykowanym”).
 6. Pliki graficzne przesłane przez Klienta w celu umieszczenia na Produkcie Dedykowanym powinny być przygotowane według warunków technicznych określonych w specyfikacji przygotowania plików do druku C4U, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu. W C4U dostępnych jest kilka opcji wgrania pliku w zależności od wybranego przez Klienta Produktu Dedykowanego i wielkości pliku. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności ze specyfikacją Administratora i obejmuje: sprawdzenie wymiarów, wykrywanie otwartych czcionek, sprawdzenie konwersji czcionek i ścieżek, identyfikację kolorów według skali Pantone, konwersję kolorów skali Pantone do najlepszego profilu zgodnie z Zamówieniem pliku do druku, sprawdzenie białych nadruków i miejsca na dziurkowanie (weryfikacja podstawowa). W przypadku negatywnej weryfikacji podstawowej zgodności pliku ze specyfikacją Administratora Klient zobowiązany jest do wykonywania niezbędnych korekt technicznych w dostarczonych plikach graficznych zgodnie ze specyfikacją. W przypadku niedokonania niezbędnych korekt, Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Dodatkowo, na wyraźnie życzenie Klienta plik graficzny może zostać sprawdzony pod względem zgodności ze specyfikacją w oparciu o dodatkowe kryteria: minimalnego wymogu co do rozdzielczości (70 dpi), odległości elementów grafiki od krawędzi, orientacji dla przodu i tyłu, a także graficzne sprawdzenie marginesów bezpieczeństwa (weryfikacja dodatkowa). Weryfikacja dodatkowa jest odpłatna.
 7. Klient, mimo negatywnej weryfikacji dodatkowej, może zaakceptować projekt graficzny, a Administrator wraz z zaakceptowaniem pliku graficznego przez Klienta przyjmuje Zamówienie do realizacji. Jednakże,  w tymże przypadku, ewentualna reklamacja w skutek niedostosowania projektu graficznego do wymagań technicznych określonych w specyfikacji może zostać przez Administratora nieuwzględniona.
 8. Pliki graficzne dostarczone do Administratora przez Klienta powinny być sprawdzone przez najaktualniejsze programy do ochrony antywirusowej oraz powinny być odpowiednio zabezpieczone.
 9. Klient może przekazywać Administratorowi jedynie pliki graficzne, których wykorzystanie nie narusza powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich. Administrator nie odpowiada za treści zawarte w projektach graficznych przesłanych przez Klienta oraz nie dokonuje korekty tych treści. Jednakże, jeżeli projekty graficzne przesłane przez Klienta zawierają treści niezgodne z prawem, Administrator może odmówić realizacji Zamówienia.
 10. Klient po złożeniu Zamówienia, a przed rozpoczęciem jego realizacji przez Administratora, może wprowadzić zmiany w dokonanym Zamówieniu. Każda zmiana Zamówienia następuje po jej uzgodnieniu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 11. W przypadkach niezgodności pliku graficznego ze specyfikacją oraz w przypadku wprowadzenia zmiany w dokonanym Zamówieniu, termin realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu.
 12. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta i dokonaniu płatności za Produkt, Klient otrzymuje od Administratora w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z informacją o terminie realizacji Zamówienia (tj. wysyłki Produktów na podany przez Klienta adres). W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów. W przypadku, gdy Klient, który jest konsumentem, nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Produktów wówczas może od umowy odstąpić w terminie do 14 dni, licząc od dnia wydania zakupionych Produktów. Klient nie może odstąpić od umowy na Produkty Dedykowane.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta nie później jednak niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania Zamówienia lub od dnia wykonywania niezbędnych korekt technicznych w plikach graficznych przez Klienta stosownie do ust. 6, w szczególności w przypadkach takich jak:
  • a. nie zawarcie w wypełnionym formularzu wszystkich niezbędnych danych do realizacji Zamówienia;
  • b. niedostępność Produktu;
  • c. brak kontaktu z Klientem celem uzupełnienia i weryfikacji danych podanych w treści złożonego Zamówienia.
  • d. podesłane przez Klienta pliki graficzne są błędne lub nieprawidłowo wgrane.
 14. Jeśli Administrator nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Administratora bądź uległ uszkodzeniu bądź utracie wówczas Administrator niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.
 15. Klient ma prawo do anulowania złożonego Zamówienia tylko i wyłącznie do czasu zmiany statusu Zamówienia na: „Zamówienie przyjęte do realizacji”. Anulowanie Zamówienia po osiągnięciu przez Zamówienie późniejszego statusu jest wykluczone. Pojedynczych Zamówień w koszyku nie można anulować. Możliwe jest jedynie anulowanie wszystkich Zamówień znajdujących się w koszyku. Jeśli jedno z Zamówień w Koszyku osiągnęło status Przyjęte do realizacji lub późniejsze, anulowanie nie jest możliwe, nawet jeśli przy innym Zamówieniu wyświetla status wcześniejszy. Anulowanie Zamówienia może być dokonane wyłącznie przez Klienta, poprzez jego konto w C4U.
 16. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Administratorem oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.

§ 4. Płatność

 1. Płatności dokonywane są przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę. Dokonując płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana niezwłocznie po przekierowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane.
 2. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 3. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Klienci, otrzymują elektroniczne obrazy dokumentów rozliczeniowych (w szczególności takie jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące), o ile wyraźnie nie zażądają dostarczania faktur w formie papierowej drogą tradycyjną.
 4. Administrator może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w C4U. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

§ 5. Dostawa i płatność

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Administratora jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Czas realizacji Zamówienia (dostawy Produktu) każdorazowo wskazany jest w potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie do kraju Unii Europejskiej, w którym Klient ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
 4. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Administratora.
 5. Administrator nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Administrator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.
 6. Administrator ma prawo do naliczania opłaty za przechowywanie niedostarczonych Produktów Dedykowanych z winy Klienta w wysokości 1 % kwoty ceny za Produkt Dedykowany za każdy rozpoczęty tydzień przechowywania.
 7. W przypadku dostawy do obszarów objętych obowiązkiem celnym (Szwajcaria, Norwegia, wybrane kody pocztowe w Wielkiej Brytanii), a także w przypadku dostawy do obszarów objętych kurierskimi dopłatami strefowymi, Labo Print SA zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny i określenia terminu dostawy przesyłki z zamówionymi towarami.

§ 6. Newsletter

 1. Administrator może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługę newsletter, polegająca na bezpłatnym informowaniu Klientów o Produktach, promocjach, konkursach i nowościach w ramach C4U oraz o faktach i wydarzeniach mogących mieć związek z działalnością Administratora, a także o usługach świadczonych przez Administratora, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Klient może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi newsletter poprzez zmianę w ustawieniach swojego konta bądź wysłania rezygnacji na adres e-mail podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  • a. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych do Klienta;
  • b. czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  • c. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newsletter, bez konieczności podania przyczyny.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Dyrektywą 95/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, wyłącznie w celach związanych z działalnością Administratora w zakresie C4U, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów), archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących oferowanych usług i Produktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z prawa ochrony danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba uprawniona ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Administratora, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową, a także jeżeli działania Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej lub w formie listu poleconego na adres Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w C4U, opisanie transakcji, niezbędną dokumentację fotograficzną, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Nadto, Klient zobowiązany jest celem rozpoznania reklamacji przedstawić na prośbę Administratora dodatkowe informacje, umożliwiające jej rozpoznanie.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji i dodatkowych informacji, o ile  Klient został o nie poproszony, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji. W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 6. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Administrator powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Administratora zwrotu tego Produktu.
 7. Administrator nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Administratora dotyczącej złożonej reklamacji do Kierownika Działu Obsługi Klienta.
 9. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. Zwrot należności za zakupiony Produkt dokonany zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora odesłanej przez Klienta faktury korygującej, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu zgromadzonego na jego Koncie, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach C4U bądź drogą pisemną. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest Produkt Dedykowany (por. art. 3 ust. 5).
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt odesłania Produktu do Administratora ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Administrator dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.
 3. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Administrator odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: (1) wobec produktów lub usług, których cena zależy od zmian na rynku finansowym, będących poza kontrolą Administratora, (2) wobec produktów o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, (3) wobec produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, (4) w odniesieniu do umowy zawartej w drodze aukcji publicznej, (5) jeżeli Administrator wykonał w pełni Zamówienie za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany Regulaminu C4U poinformuje o tym Klientów na stronach C4U. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Administratora. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 2. Wszelkie usługi dodatkowe Administrator może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z C4U bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z C4U w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób naruszający prawa Administratora, innych Klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w C4U.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "C4U"), układu i kompozycji stron internetowych C4U (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora.
 5. Wszelkie załączniki  do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część:
  Załącznik nr 1 - Specyfikacja przygotowania plików do druku C4U
 6. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem, niebędącym konsumentem, a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo właściwe ze względu na siedzibę Administratora. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 1.07.2020 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Specyfikacja przygotowania plików do druku C4U
Wzór - Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość